Category: Eldar

Chuyên mục bài viết về giống loài Eldar.

Các Harlequin là một nhóm độc đáo của chủng tộc Eldar, vừa là những chiến minh mạnh mẽ …
Cegorach - Great Harlequin, Great Fool, First Fool, hay The Laughing God - là một trong những vị …
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!