Tác giả: Omnissiah

Các Harlequin là một nhóm độc đáo của chủng tộc Eldar, vừa là những chiến minh mạnh mẽ …
error: Content is protected !!