Category: Xenos

Chuyên mục bài viết về các giống loài Xenos.

Canoptek Scarab là lực lượng Canoptek Construct được Necron sử dụng để hỗ trợ trong chiến đấu hoặc …
Các Harlequin là một nhóm độc đáo của chủng tộc Eldar, vừa là những chiến minh mạnh mẽ …
Cegorach - Great Harlequin, Great Fool, First Fool, hay The Laughing God - là một trong những vị …
Hive Mind là ý thức chung của toàn bộ chủng tộc Tyranid, một hiện thân tâm linh độc …
Lychguard là những chiến binh Necron mạnh mẽ và có nguồn gốc cao quý, họ phục vụ như …
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!