Tác giả: Omnissiah

Cegorach - Great Harlequin, Great Fool, First Fool, hay The Laughing God - là một trong những vị …
Hive Mind là ý thức chung của toàn bộ chủng tộc Tyranid, một hiện thân tâm linh độc …
Người Eldar tin rằng tất cả các Phoenix Lord sẽ xuất hiện và chiến đấu chống lại bè …
Gal Vorbak không phải quỷ, cũng không phải Space Marine, họ đã trở thành một thực thể độc …
error: Content is protected !!